Σκοπός της Πράξης είναι:

 (α) η παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων συμβουλών για την ορθολογικότερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας από τους άνεργους,

(β) η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τα προσόντα τους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς και

(γ) η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησής τους και θα διευκολυνθεί η ομαλή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών: (1) επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 ατομικές συνεδρίες), (2) θεωρητικής κατάρτισης (300 ώρες) και (3) πρακτικής άσκησης (220 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης.

 
Footer Image