Α) Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα training.morias-aota.gr

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η μη ορθή και πλήρης επισύναψη των δικαιολογητικών (5 συνολικά), η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ υποβολή της αίτησης, καθώς και η εκπρόθεσμη υποβολή της, καθιστούν τη σχετική αίτηση ΑΚΥΡΗ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι: 

1. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τον οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους  (για τους τίτλους σπουδών, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.).

2. Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α με χρήση των προσωπικών του κωδικών)  και στην οποία θα αναγράφονται οι μήνες ανεργίας για κάθε υποψήφιο.

3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.3,  τα οποία ενδεικτικά μπορούν να είναι:

- Βεβαίωση Κατοικίας από το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis) , ή

- Βεβαίωση ανεργίας, η οποία θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία της διεύθυνσης των υποψηφίων  ή

- Λογαριασμός Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος ενός από τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα ή Κόρινθο)

-Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2021, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται,

- Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω δεν βεβαιώνει την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων, μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, οπού να δηλώνεται ο τόπος κατοικίας τους (Διεύθυνση και Περιφερειακή ενότητα).

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 ως 31/12/2021). Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) υποβάλλουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό.

5. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε - ΑΟΤΑ),  στην οποία να δηλώνει ότι:

i. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

ii. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/η,

iii. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι 5 και στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει σε κάθε κατηγορία δικαιολογητικού να έχει αναρτηθεί κάποιο έγγραφο ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιο μπορεί να αναρτηθεί δύο φορές (π.χ βεβαίωση ανεργίας), για να είναι πλήρης η αίτηση και να προχωρήσει στην διαδικασία αξιολόγησης.

Β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής

Στο πλαίσιο της 1ης Συμβουλευτικής, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  training.morias-aota.gr  με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου/ης κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής). Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα. 

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι: 

- Βεβαίωση Ανεργίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής (την οποία θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση των προσωπικών του κωδικών) 

- Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (π.χ φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

- Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από δημόσιο φορέα (η οποία θα απευθύνεται στην ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε-ΑΟΤΑ) ότι «o αιτούμενος δε συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλη επιδοτούμενη δράση του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης»

Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι, από τη στιγμή που θα λάβουν την σχετική επίσημη ενημέρωση / ειδοποίηση από τον πάροχο κατάρτισης (μέσω e-mail), για την έναρξη των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση που θα λάβουν από τον πάροχο κατάρτισης, να επικοινωνήσουν με τον πάροχο κατάρτισης, ώστε να δρομολογήσουν την έναρξη των διαδικασιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόκρισης τους στην παραπάνω διαδικασία που απαιτείται για την ένταξή τους στο έργο, θα διαγράφονται αυτοδίκαια από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών.

Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, σχεδιασμός υπογραφής ή/και αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω συστήματος στη περίπτωση Single Sign On διεργασιών, κ.ο.κ).

Footer Image