Υποβολή Αιτήσεων
 
Κάθε ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει μία και μοναδική «αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση» σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε – ΑΟΤΑ. training.morias-aota.gr

H ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων προϋποθέτει τη συμπλήρωση της αίτησης, την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την οριστική υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, καθώς και την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει σε ένα από αυτά (δηλώνεται σειρά προτίμησης). Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό αλλά και τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.
Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε - ΑΟΤΑ θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μέσω helpdesk (e-mail training1@morias-aota.gr).
 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης περιλαμβάνει  τα εξής βήματα:

Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα της δράσης training.morias-aota.gr

Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα training.morias-aota.gr είτε την ίδια στιγμή υποβολής της αίτησης, είτε αργότερα αν οι υποψήφιοι δεν τα έχουν διαθέσιμα. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Αποθηκευμένη». Όσο η αίτηση βρίσκεται σε αυτό το στάδιο οι υποψήφιοι μπορούν να επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο και να επεξεργαστούν τα στοιχεία καταχώρησης καθώς επίσης και να αναρτήσουν ή να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά.

«Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η Πρόσκληση, ειδάλλως το σύστημα δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της αίτησης ως «Υποβεβλημένη».

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου των χαρακτηρισμένων ως «Υποβεβλημένων» αιτήσεων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (ενότητα 8). Επισημαίνεται ότι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί οριστικά ή δεν έχουν αναρτηθεί σε αυτές όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ενότητα 7.1 της πρόσκλησης ωφελουμένων δεν θα αξιολογηθούν και θα χαρακτηρισθούν ως άκυρες. Επίσης ως άκυρες θα χαρακτηρισθούν και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά αλλά έχουν ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά.

Footer Image