Η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ σύμφωνα με:

(α) την Πρόσκληση με Κωδικό ΠΕΛ118 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5819 με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6Ε7Δ7Λ1-Ε6Υ) που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου και

(β) Την με αρ. πρ. 330612/2022-09-26 (ΑΔΑ: 6Β5Θ7Λ1-49Μ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020»,

έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204,η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020» και αντιστοιχεί στον Άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Οι άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι θα ενισχυθούν ουσιωδώς, αποκτώντας πρόσθετες πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην εργασιακή τους κατάσταση.

Footer Image