Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Μέσω της ως άνω Πράξης 1.900 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λάβουν δωρεάν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με σκοπό την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, ιδίως σε ειδικότητες που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και την ανάπτυξη νέων –οριζόντιων – διεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

342

ΑΡΚΑΔΙΑ

239

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

576

ΛΑΚΩΝΙΑ

226

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

517

ΣΥΝΟΛΟ

1.900

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ-Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελούμενων και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων ή/και υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αντικείμενο της Πράξης

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

 1. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 2. Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
 3. Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη (6 συνεδρίες) που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.
 4. Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων.

Περιγραφή υπηρεσιών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη)

 

Η Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη, θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις:

-1η φάση: Μία (1) συνεδρία, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

-2η φάση: Τέσσερις (4) συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

-3η φάση: Μία (1) συνεδρία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Θεωρητική κατάρτιση)

Η Ενέργεια 2 περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 140 ωρών, η οποία επιμερίζεται ως εξής:

Στο πλαίσιο της εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών ,οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν ένα από τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

 • AΚανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή.
 • AΣτέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων.
 • AΥπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου.
 • AΕιδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου.
 • AΕιδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).
 • AΠωλητής Λιανικού Εμπορίου.
 • AΣτέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • AΥπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείου.
 • AΥπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - DPO.
 • AΤεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

  Η οριζόντια/ διεπαγγελματική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, περιλαμβάνει τα κάτωθι αντικείμενα:

 • AΚαινοτομία και Επιχειρησιακή Εξωστρέφεια.
 • AΚαινοτόμες Στρατηγικές-Μοντέλα Ανάπτυξης και Διαχείρισης.
 • AΨηφιακό Μάρκετινγκ.
 • AΕπικοινωνία μέσω Κοινωνικών Δικτύων.
 • AΧρήση Εφαρμογών Η/Υ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Πιστοποίηση προσόντων)

Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων των ωφελούμενων της Πράξης θα υλοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Το σύνολο των ωφελούμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εξειδικευμένου προγράμματος. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης) και υπόκεινται σε νόμιμες κρατήσεις.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 1. τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 2. την Κατάρτιση (εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και οριζόντια/ διεπαγγελματική κατάρτιση)
 3. τη διαδικασία πιστοποίησης.

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι 700,00 € (140 ώρες κατάρτισης x 5,00€). Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου (10% ή 20% αντιστοίχως) επιφέρουν ανάλογη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (απογραφικά δελτία εισόδου –εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα απογραφικά δελτία τα οποία θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους καταρτιζόμενους με τη χρήση προσωπικών κωδικών δεν απαιτείται να υπογραφούν από τους καταρτιζόμενους.

Footer Image