Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5179205 «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Υποβολή Δικαιολογητικών

1.Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.morias-aota.gr .

Η αίτηση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μη ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και μη οριστικής υποβολής της. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπία.
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα υποβάλλεται 1) Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η σχέση εργασίας και το αναφερόμενο διάστημα αυτής να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η βεβαίωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή προγενέστερη. 2) Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με αναγραφή των σχετικών στοιχείων.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα / πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για το οικονομικό έτος 2021.
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή ,η οποία θα απευθύνεται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. και στην οποία θα αναφέρεται, κατά περίπτωση, ότι είναι εργαζόμενος/η κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • Αποδέχεται το σύνολο των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίαςμε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............»,
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
 • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ή βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος, από το οποία να φαίνεται ο ΙΒΑΝ και ότι είναι πρώτοι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

2.Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής

Πριν την 1η συνεδρία συμβουλευτικής, o ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο πρέπει να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του. Τα έντυπα αυτά μπορεί να αναζητηθούν στο https://myergani.gov.gr/ με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση, που ο ωφελούμενος επιλέξει να παρακολουθήσει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα θα πρέπει να αναρτήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στην οποία εργάζεται (Δείτε περισσότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης):

 • Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή,
 • Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων,
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου,
 • Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου,
 • Πωλητής Λιανικού Εμπορίου,
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής o ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής:

 1. Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία της 1ης συμβουλευτικής).
 2. Απόδειξη πληρωμής (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).
 3. Αντίγραφο ΑΠΔ (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).

Εναλλακτικά: Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνεται η δυνατότητα να αναρτήσει Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα», με την προϋπόθεση ότι έως πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισής του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι κατά την ημερομηνία της 1ης συμβουλευτική) ήταν εργαζόμενος σε  επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Στην περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή (π.χ. λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19), ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).
 • Οι ωφελούμενοι, από την στιγμή που θα λάβουν την σχετική επίσημη ενημέρωση/ειδοποίηση από τον πάροχο κατάρτισης (μέσω e-mail), για την έναρξη των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση που θα λάβουν από τον πάροχο κατάρτισης, να επικοινωνήσουν με τον πάροχο κατάρτισης, ώστε να δρομολογήσουν την έναρξη των διαδικασιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόκρισης τους στην παραπάνω διαδικασία που απαιτείται για την ένταξή τους στο έργο , θα διαγράφονται αυτοδίκαια από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους θα καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών.
 • Για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, σχεδιασμός υπογραφής ή/και αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω συστήματος στη περίπτωση Single Sign On διεργασιών, κ.ο.κ).

 

Footer Image