Ανακοίνωση Πρόσκλησης Επιχειρήσεων για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.ΟΤΑ» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204, σύμφωνα με την αρ. πρ. 330612/2022-09-26 (ΑΔΑ: 6Β5Θ7Λ1-49Μ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Η Πράξη «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» αφορά στην παροχή υπηρεσιών: επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 ατομικές συνεδρίες), δράσεις θεωρητικής κατάρτισης (300 ώρες) και πρακτική άσκηση (220 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Άμεσα ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του προγράμματος κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης.

Η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ», για την κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής Άσκησης των ωφελούμενων του Προγράμματος κατάρτισης, δημιουργεί «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξή τους σε αυτό (έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 29/6/2023).

Επισημαίνεται ότι:

  • Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δε συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.
  • Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους
  • Η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφαλιστική κάλυψη των ωφελούμενων κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (και όχι τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης) και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και βάσει της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Η δαπάνη για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (και όχι τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης) και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και βάσει της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται σε κάθε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, ορίζεται σε αναλογία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1-5

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11-50

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

51-70

Έως 35 Άτομα

71 -250

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

251 - 418

Έως 125 Άτομα

> 418

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΤΙΤΛΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Τα γνωστικά αντικείμενα (τίτλοι-ειδικότητες) του προγράμματος κατάρτισης έχουν επιλεγεί για να καλύψουν τις ανάγκες των κλάδων όπως εστίαση, τουρισμός, λιανικό εμπόριο αλλά και την ανάγκη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου

2

Barista

3

Merchandiser-προωθητής πωλήσεων

4

Πωλητής Λιανικής

5

Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social media marketing,

6

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

7

Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου

8

Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

9

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων

10

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο είναι διακόσιες είκοσι (220) ώρες. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, μεταξύ του ημερήσιου ωραρίου από 7:00’’ έως 22:00’’. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης στις εγκαταστάσεις τους μέσω της εγγραφής τους

στην ηλεκτρονική πλατφόρμας της Πράξης: https://training.morias-aota.gr .

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων τους θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

  • Τον αριθμό των ατόμων, ανά ειδικότητα, που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει
  • Τον συνολικό αριθμό εργαζόμενων της επιχείρησης
  • Την Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα δραστηριοποίησης
  • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ( ΚΑΔ)

 

Η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ» θα προβεί στη σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες». Στην περίπτωση μη ανάρτησης του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «άκυρες».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μητρώο Επιχειρήσεων, αλλά και με τις γενικές ποιοτικές προδιαγραφές της πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε προστρέξτε στην Πρόσκληση Επιχειρήσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου https://training.morias-aota.gr.

 

Η παρούσα Πρόσκληση προς τις Επιχειρήσεις θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων (1.000 ωφελούμενοι) προσαυξημένο κατά 25%.

Δείτε εδώτο κείμενο της Πρόσκλησης Επιχειρήσεων

Δείτε εδώ το κείμενο της παρούσας Ανακοίνωσης

Footer Image