Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των εργαζομένων (ΜΙS) 5179205

 

Ανακοινώνεται η Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5179205.

Η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ σύμφωνα με:

(α) Την με αριθμ. πρωτ. 149002/06.05.2022 (κωδ. ΠΕΛ119) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020", της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

(β) Την με αρ. πρωτ. 311142/12-09-2022 (ΑΔΑ 68Ζ37Λ1-ΞΦΧ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5179205, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

έχει αναλάβει την υλοποίηση της ως άνω Πράξης η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπό της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, 1.900 εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ενίσχυση των εξειδικευμένων επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφετέρου η ανάπτυξη νέων –οριζόντιων – διεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

1. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε επαγγέλματα που συνδέονται με τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αλλά αφορούν και σε επαγγέλματα και κλάδους δραστηριότητας με μεγάλη συμβολή στην απασχόληση ή/και δυναμισμό απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

2. Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη

διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

3. Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.

4. Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Ημερομηνία έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 21-04-2023 και ώρα 00:00:01.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 31-05-2023 και ώρα 23:59:00.

Footer Image