Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων (ΜΙS 5179204)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Επιλογής Επιχειρήσεων (29/6/2023–30/9/2023) και συγκροτήθηκε: ο Προσωρινός Πίνακας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην υπ.αρ. 718/29-6-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για την εγγραφή στο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» https://training.morias-aota.gr/ ξεκίνησε στις 21-06-2023 μέχρι τις 30/9/2023 (υπ.αρ 0227092023 απόφαση του ΔΣ της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ»). Η Επιτροπή, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, παρέλαβε τις αιτήσεις που κατατέθηκαν.

Στόχος της υπ.αρ. 718/29-6-2023 Πρόσκλησης ήταν η συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων προσαυξημένο κατά 25% (ήτοι κάλυψη 1.250 θέσεων πρακτικής άσκησης).

Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση, όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες».

Αιτήσεις οι οποίες α) έχουν υποβληθεί Οριστικά αλλά έχουν ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά, β) δεν έχουν Υποβληθεί Οριστικά, γ) δεν έχουν αναρτηθεί σε αυτές όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα χαρακτηρισθούν ως «άκυρες».

Με βάση τις παραπάνω καταστάσεις δημιουργείται το «Μητρώο Επιχειρήσεων». Σε αυτό το μητρώο, συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες» και έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών.

Οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερολογιακών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι από Τρίτη 3/10/2023 έως και Πέμπτη 5/10/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail  στο training1@morias-aota.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το Φορέα Υλοποίησης, ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ, με σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Επιπρόσθετα, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς των αιτούντων. Η Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Footer Image