Έναρξη Β’ Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των εργαζομένων (ΜΙS) 5179205

Ανακοινώνεται η Έναρξη Β’ Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5179205.

Η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση της ως άνω Πράξης η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπό της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, 1.900 εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ενίσχυση των εξειδικευμένων επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφετέρου η ανάπτυξη νέων –οριζόντιων – διεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών σε 1.900 εργαζόμενους/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

 1. Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 2. Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
 3. Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.
 4. Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων.

Κατανομή θέσεων κατάρτισης

Οι θέσεις που έχουν καλυφθεί από την Πρόσκληση Ωφελούμενων του Α’ Κύκλου Επιλογής Ωφελούμενων (Απρίλιος 2023) ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν ως κάτωθι:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιφερειακή Ενότητα

Κατανομή ωφελούμενων

Επιτυχών/ούσα

Υπολειπόμενες θέσεις

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

342

294

48

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

239

239

0

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

576

345

231

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

226

198

28

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

517

517

0

Σύνολο Περιφέρειας

1.900

1.593

307

Στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής Πρόσκλησης Ωφελούμενων θα καλυφθούν οι 307 υπολειπόμενες θέσεις κατάρτισης (κατά προτεραιότητα από υποψήφιους των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εμφανίζουν υπολειπόμενες θέσεις).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Ημερομηνία έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 16:00.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 23 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής αίτησης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Β’ Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.morias-aota.gr .

Η αίτηση καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μη ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και μη οριστικής υποβολής της. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπία.
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα υποβάλλεται 1 από τα κατωτέρω:
  • Είτε αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η σχέση εργασίας και το αναφερόμενο διάστημα αυτής να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η βεβαίωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή προγενέστερη
  • Είτε εκτύπωση από το https://myergani.gov.gr/ των Αναλυτικών Στοιχείων του Ενεργού Εργοδότη σας (Απαιτείται είσοδος, από υπολογιστή, με κωδικούς Taxisnet: Από την Αρχική Σελίδα επιλέγετε το κουμπί «Οι Εργοδότες μου». Εν συνεχεία στην καρτέλα Ενεργοί Επιλέγετε Αναλυτικά Στοιχεία και εκτυπώνεται την σελίδα).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα / πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021).
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή ,η οποία θα απευθύνεται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. και στην οποία θα αναφέρεται, κατά περίπτωση, ότι είναι εργαζόμενος/η κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • Αποδέχεται το σύνολο των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίαςμε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............»,
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
 • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ.
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων ή βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος, από το οποία να φαίνεται ο ΙΒΑΝ και ότι είναι πρώτοι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι Επιτυχόντες και οι Επιλαχόντες του Ά Κύκλου της Πρόσκλησης Ωφελούμενων (Απρίλιος 2023) δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στα πλαίσια της παρούσας 2ης πρόσκλησης.
 2. Οι Απορριφθέντες του Ά Κύκλου της Πρόσκλησης Ωφελούμενων (Απρίλιος 2023) έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στα πλαίσια της παρούσας συμπληρωματικής πρόσκλησης.
Footer Image