Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο παραπάνω έργο που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» https://training.morias-aota.gr/ από τις 21-04-2023 και ώρα 00:00:01 μέχρι τις 18-06-2023 ώρα 23:59:59, ως προς την ορθότητα και την πληρότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης και ειδικότερα την ενότητα 6 «Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων».

Η ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με την υπ.αριθμ.0706072023 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:6ΦΦΗ46ΝΟ3Γ-2ΩΗ), ενέκρινε τον Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων της οικείας Πρόσκλησης, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, από την Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Αιτούντες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής ή υπέβαλαν ελλιπή η λανθασμένα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως “Απορριφθέντες”.

Αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση τους, πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών, χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες” ή “επιλαχόντες”, ανάλογα αν η σειρά κατάταξής των είναι μικρότερη ή ίση της προβλεπόμενης κατανομής, στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.

Οι οριστικοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://training.morias-aota.gr  προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Επειδή δεν επιτρέπεται οι οριστικοί πίνακες να περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό στοιχείο των ωφελούμενων, η αναζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με το μοναδικό κωδικό υποβολής της αίτησης κάθε ωφελούμενου, τον κωδικό ΚΑΥΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ανακτήσουν την αίτηση τους, στη διεύθυνση https://training.morias-aota.gr/p/m/getapplication/el-GR , συμπληρώνοντας τον αριθμό της αίτησης τους (ΚΑΥΑΣ), το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, ώστε να δουν αναλυτικά τους λόγους απόρριψης τους.

Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης θα γίνει από τον Ανάδοχo του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Σημαντική επισήμανση: Οι απορριφθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νέα αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Για να δείτε τον Οριστικό Πίνακα πατήστε ΕΔΩ

Footer Image