Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

 

Ανακοινώνεται η Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ 5179204.

Η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ σύμφωνα με:

(α) την Πρόσκληση με Κωδικό ΠΕΛ118 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5819 με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6Ε7Δ7Λ1-Ε6Υ) που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου και

(β) Την με αρ. πρ. 330612/2022-09-26 (ΑΔΑ: 6Β5Θ7Λ1-49Μ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννή-σου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020»,

έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 - 2020» και αντιστοιχεί στον Άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Η Πράξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Οι άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι θα ενισχυθούν ουσιωδώς, αποκτώντας πρόσθετες πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην εργασιακή τους κατάσταση.

Σκοπός της Πράξης είναι (α) η παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων συμβουλών για την ορθολογικότερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας από τους άνεργους, (β) η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τα προσόντα τους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς και (γ) η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησής τους και θα διευκολυνθεί η ομαλή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών: (1) επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 ατομικές συνεδρίες), (2) θεωρητικής κατάρτισης (300 ώρες) και (3) πρακτικής άσκησης

(220 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Ημερομηνία έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20-04-2023 και ώρα 00:00:01.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 31-05-2023 και ώρα 23:59:00.

Footer Image