Ανακοίνωση Λήξης Υποβολής Αιτήσεων για τις επιχειρήσεις (ΜΙS 5179204)

 

Η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.ΟΤΑ» έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5179204, σύμφωνα με την αρ. πρ. 330612/2022-09-26 (ΑΔΑ: 6Β5Θ7Λ1-49Μ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Η Πράξη «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» αφορά στην παροχή υπηρεσιών: επαγγελματικής συμβουλευτικής (20 ατομικές συνεδρίες), δράσεις θεωρητικής κατάρτισης (300 ώρες) και πρακτική άσκηση (220 ώρες) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Άμεσα ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους ενέργειες του προγράμματος κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης.

Η «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής Άσκησης των ωφελούμενων του Προγράμματος «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και τη δημιουργία «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ένταξή τους σε αυτό, έχει προβεί στην ανάρτηση της υπ.αρ. 718/29-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για την ένταξη στο Μητρώο Επιχειρήσεων, τις γενικές ποιοτικές προδιαγραφές της πρακτικής άσκησης και του τρόπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης) μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://training.morias-aota.gr. όπου έχει αναρτηθεί η υπ.αρ. 718/29-6-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Η παρούσα Πρόσκληση προς τις Επιχειρήσεις θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τις 30/9/2023.

Footer Image