Προϋποθέσεις συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής

Μοναδικό κριτήριο συμμετοχής των υποψηφίων είναι να έχουν την ιδιότητα του/της εργαζόμενου/ης (μισθωτή σχέση εργασίας) σε επιχείρηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανεξαρτήτως κλάδου και καθεστώτος απασχόλησης (π.χ. μερική ή πλήρη).

Για την επιλογή των ωφελούμενων θα ληφθούν υπόψη τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης/ μοριοδότησης:

  • Ατομικό εισόδημα.
  • Ηλικία.
  • Φύλο.

Ειδικότερα η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό (φορολ. Έτος 2021) (Μέγιστος βαθμός: 48 μόρια)

0 – 12.000,00 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: [ 48-(Ε/500) ] Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

12.001,00 € - 18.000,00 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: [ 72 – (Ε/250) ] Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

Άνω των 18.000,00 €

0

2

Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης(Μέγιστος βαθμός: 52 μόρια)

έως 24 ετών

52

Άνω των 24 έως 29 ετών

42

Άνω των 29 έως 34 ετών

32

Άνω των 34 έως 39 ετών

36

Άνω των 39 έως 44 ετών

40

Άνω των 44 έως 49 ετών

42

Άνω των 49 έως 54 ετών

48

Άνω των 54 ετών

52

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων θα διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη το φύλο προκειμένου να διασφαλιστεί (εφόσον είναι εφικτό) η συμμετοχή των γυναικών σε αναλογία 50/50.

Επιπλέον, θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την τήρηση των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της Εθνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://training.morias-aota.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ-Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  μέσω helpdesk (e-mail: training2@morias-aota.gr).

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο ως εξής:

  1. Συμπλήρωση της αίτησης ηλεκτρονικά.
  2. Ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  3. Οριστική Υποβολή της αίτησης.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και την υποβολή (upload) όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα και να συμμετέχει σε ένα από αυτά (όχι ως υποχρεωτικό πεδίο, αλλά ως δυνητικό πεδίο στην αίτηση). Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου σε συνδυασμό με τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των ενεργειών στο πλαίσιο του έργου (δια ζώσης, εξ ’αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

Footer Image